פֿון דער רעדקאָלעגיעליטעראַטורייִדישפּאָעזיע מוזיק דערצײלונגעןטעאַטער

ייִדישלאַנד

צו זיךאַ נײַ ליד פֿון רבֿקה באַסמאַן בן־חיים, הרצליה, ישׂראל


פֿון: רבֿקה באַסמאַן בן־חייםווי קענסטו זיך היטן
ווען אַיעדער טראָט געדענקט דייַנע יאָרן
און ס׳טרעפֿ ט, אַ טאָג האָט פֿאַרביטן
דעם גאַנג פֿון זכּרון —
ווי קען מען זיך היטן
און תּמיד געדענקען סכּנות,
און קיין מאָל ניט שענקען
וווּ ניטאָ קיין רחמנות —
ווייס ניט דער שפּעטער
צי בין איך פֿאַרהיט?
הער, וואָס ס'זאָגן די בלעטער
פֿון ליד צו ליד.